Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna

Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna

Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna

Dva načina izdaje računov:

 1.  z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter s potrditvijo računa v času njegove izdaje – pridobitev EOR = izpisana na vsakem izdanem računu (izjeme). Kupec bo lahko takoj preveril ali je bil račun potrjen;
 2. z uporabo vezane knjige računov (VKR) in naknadnim pošiljanjem podatkov o tako izdanih računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa prek elektronske povezave. Kupec bo lahko preveril ali je bil račun prijavljen FURS po preteku roka za potrditev.

Način mora zavezanec določiti z internim aktom.

V istem poslovnem prostoru ne bo mogel uporabljati obeh načinov hkrati.

ZDavPR vsebina

 • obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju in obdelava podatkov. Za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela ter nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov;
 • zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov;
 • izvajanje postopka potrjevanja računov;
 • vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov;
 • rok za izdajo računov;
 • tehnične zahteve;
 • obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca;
 • odgovornost dobavitelja oz. vzdrževalca programske opreme;
 • nadzor nad izvajanjem tega zakona in prekrške.

Vsebina računa, izdanega z uporabo elektronske naprave za izdajo računov

(1) Račun, ki ga zavezanec izda kupcu, mora poleg podatkov, ki so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost in davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke:

1.      čas izdaje računa (uro in minute);

2.      oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov;

3.      enkratno identifikacijsko oznako računa in

4.      zaščitno oznako izdajatelja računa.

(2) Zavezanec mora povezati oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave iz 2. točke prvega odstavka tega člena, z davčno številko te osebe. Davčna številka osebe, ki je izdala račun, se pošlje davčnemu organu kot podatek o računu iz 6. točke drugega odstavka 6. člena tega zakona v postopku potrditve računa.

(3) V primerih izdaje računa prek samopostrežnih elektronskih naprav oziroma izdaje računa brez navzočnosti fizične osebe iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se kot davčna številka osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, davčnemu organu pošlje davčna številka zavezanca.

(4) Številka računa mora biti za namene postopka potrjevanja računov in izdaje računa sestavljena iz treh delov, in sicer:

1.      oznake poslovnega prostora zavezanca;

2.      oznake elektronske naprave za izdajo računov in

3.      zaporedne številke računa.

(5) Zaporedne številke računov iz 3. točke četrtega odstavka tega člena si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.

(6) Zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, naredi popis poslovnih prostorov zavezanca in dodeli oznake poslovnim prostorom zavezanca v internem aktu. Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec interni akt predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

(7) Zavezanec hrani kopije izdanih računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

(8) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa iz 3. točke prvega odstavka tega člena in dolžino in obliko zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa iz 4. točke prvega odstavka tega člena.

6. člen

(postopek potrjevanja računov z uporabo elektronske naprave za izdajo računov)

(1) Postopek potrjevanja računov je sestavljen iz pošiljanja podatkov o računu davčnemu organu, obdelave podatkov o računu in dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa v informacijskem sistemu davčnega organa in pošiljanja enkratne identifikacijske oznake računa zavezancu.

(2) Zavezanec mora davčnemu organu za namene dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa sporočiti naslednje podatke o računu:

1.      davčno številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;

2.      datum in čas izdaje računa;

3.      številko računa in način dodelitve številke računa;

4.      vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah iz 1. točke tega odstavka;

5.      vrednost za plačilo;

6.      davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;

7.      zaščitno oznako izdajatelja računa;

8.      davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene davka na dodano vrednost kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;

9.      številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko obdelujejo samo za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov.

(4) Zavezanec mora izvesti postopek potrjevanja računov za vse naknadne spremembe podatkov o računu iz drugega odstavka tega člena, ki so bile sporočene davčnemu organu. Sporočilo o spremembah podatkov o računu mora vsebovati podatek o številki računa, na katerega se spremembe nanašajo.

(5) V primeru, ko kupec zahteva od zavezanca izdajo kopije računa, mora zavezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije računa.

Piše: http://www.fu.gov.si/