Davčne blagajne predvidoma od 2. januarja 2016

Davčne blagajne predvidoma od 2. januarja 2016

Vlada je na seji potrdila predlog zakona, ki bo podlaga za uvedbo davčnih blagajn. Sistem naj bi uvedli 2. januarja 2016.

Sistem bo po predlogu zaživel z 2. januarjem 2016. Predvideno je dveletno prehodno obdobje, torej do konca leta 2017, v katerem bodo lahko zavezanci račune izdajali prek vezane knjige računov in jih nato v 10-dnevnem roku potrjevali na Fursu.

Davčne blagajne bodo podatke o izdanih računih pri plačilih z gotovino pošiljale po spletu neposredno na finančno upravo, kar naj bi zmanjšalo utajo davkov.

Uvedbo davčnih blagajn predvideva predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, te blagajne pa bodo obvezne za vse ponudnike blaga in storitev. Zavezanci bodo morali še pred izdajo računa tega potrditi pri Fursu, za kar bodo potrebovali ustrezno elektronsko opremo.

Vztrajajo, da bodo stroški od nič do 300 evrov

Glede stroškov uvedbe sistema za zavezance je Vraničarjeva vztrajala pri stališču vlade, da bodo ti od nič do 300 evrov, odvisno od tega, kakšno opremo zavezanec že uporablja in kakšno pogodbo za nadgradnjo te opreme ima.

V okviru priprave na začetek veljave novega sistema bo potekala tudi vrsta aktivnosti. Med drugim bo šlo tudi za informacijsko kampanjo za osveščanje kupcev, da je treba vzeti račun. Zakon namreč predvideva, da bo moral kupec blaga oz. uporabnik storitve račun hraniti, vse dokler ne bo zapustil lokala oz. do poteka garancijske dobe, na zahtevo davčnega inšpektorja pa ga bo moral tudi predložiti. Prekrški bodo kaznovani z globo v razponu od 40 do 400 evrov. Za davčne zavezance so v primeru kršitev medtem predvidene globe v treh skupinah glede na težo prekrška.

Opis

Po predlogu novega zakona o davčnem potrjevanju računov bo predpisana obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene, določeni bodo zavezanci za izvajanje postopka potrjevanja računov in postopek potrjevanja računov, vsebina računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, tehnične zahteve, obveznost prevzema izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca in nadzor nad izvajanjem zakona.

 

Predvidene so tudi rešitve v primeru nezmožnosti povezave elektronske naprave zavezanca s centralnim informacijskim sistemom finančne uprave, kot tudi za primere, ko zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju na območjih, kjer ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS.

Zavezanec bo moral tako ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo moral izdati najpozneje ob prejemu gotovine. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo.

Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo finančna uprava omogočila izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki. Prav tako je predlagatelj zakona omogočil prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo potrebno v desetih dneh od izdaje potrditi preko aplikacije na portalu eDavki.

Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil preko posebne mobilne aplikacije ali preko spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov, prek finančne uprave in prek kupca.

Z namenom zmanjšanja tveganja neizdajanja računov bomo posebno pozornost namenili tudi vzpodbujanju potrošnikov k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvideno tudi  organiziranje posebne nagradne igre.

Proizvajalec, dobavitelj ali vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov zavezancem ne bo smel zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami predlaganega zakona.

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je bo pristojna finančna uprava. V delu nadzora nad pravočasnostjo izdaje računa, objave obvestila o obveznosti izdaje računa, izročitve računa kupcu in obveznosti kupca, da račun hrani pa je za nadzor pristojen tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Če bo finančna uprava v postopku nadzora ugotovila, da zavezanec krši določbe o izvajanju postopka potrjevanja računov, mu bo lahko z odločbo prepovedala opravljanje dejavnosti do odprave razlogov za prepoved. Pritožba na odločbo ne bo zadržala njene izvršitve ter izreka globe za prekrške.

Globe predvidene za kršitve so od 2.000 do 50.000 eurov, za samostojne podjetnike posameznike od 1.500 do do 25.000 eurov in za srednje in velike gospodarske družbe od 5.000 do 75.000 eurov. Višje globe so predpisane za prekrške, ki so opredeljeni kot hujši prekrški in še višje globa za posebej hude prekrške.

V roku enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona bo sprejet tudi podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal določene vsebine zakona. Hkrati bo treba spremeniti tudi Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter o vsebini, obliki načinu in rokih za predložitev podatkov.

Uveljavitev zakona je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, izvajanje postopka potrjevanja računov je obvezno od 2. januarja 2016 dalje. Samo izvajanje postopka potrjevanja računov in s tem izdaja računov v skladu s tem zakonom, bo mogoča že s 1. decembrom 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom.

Finančna uprava bo zainteresirano javnost sproti obveščala o novostih in morebitnih spremembah. Glede na to, da so povezani dokumenti še v pripravi bomo sproti dopolnjevali tudi vse spodnje vsebine.

Podrobnejši opisi:

vir: www.rtvslo.si
www.siol.net
www.fu.gov.si