Vsebina računa davčne blagajne

Vsebina računa davčne blagajne

Izdajanje računa je enostaven postopek, ki ga obvlada vsak podjetnik. Pa izdan račun vsebuje vse obvezne podatke?

Račun, ki ga zavezanec izda kupcu, vsebuje poleg podatkov, ki so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, vsaj še naslednje podatke:

  1. čas izdaje računa (uro in minute);
  2. oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov;
  3. oznako načina plačila računa;
  4. enkratno identifikacijsko oznako računa in zaščitno oznako izdajatelja računa

Zavezanec oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave iz 2. točke prvega odstavka tega člena poveže z davčno številko te osebe. Davčna številka osebe, ki je izdala račun, se posreduje davčnemu organu kot podatek o računu iz 7. točke drugega odstavka 6. člena tega zakona v postopku potrditve računa.

V primerih izdaje računa preko samopostrežnih plačilnih naprav oziroma ko se izda račun brez prisotnosti fizične osebe iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se kot davčna številka osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, davčnemu organu v postopku potrditve računa kot podatek o računu posreduje davčna številka zavezanca.

Številka računa, ki je obvezen podatek na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, je za namene postopka potrjevanja računov in izdaje računa sestavljena iz treh delov, in sicer:

  • oznake poslovnega prostora,
  • oznake elektronske naprave za izdajo računov in
  • zaporedne številke računa.

Zaporedne številke računov iz 1. točke četrtega odstavka tega člena si vsako poslovno leto sledijo v neprekinjenem številčnem zaporedju, od številke 1 do številke n po vsakem poslovnem prostoru ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru.

Zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom z internim aktom. Zavezanec interni akt predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

Zavezanec hrani kopije izdanih računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek in drugimi predpisi, ki urejajo način in roke hrambe računov.