Kaj je vsebina ZDavPR?

ZDavPR ureja: obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za zdajo računov, tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene preverjanja zakonitosti […]

preberi več

Standardna klasifikacija dejavnosti

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve Pridelovanje netrajnih rastlin Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Pridelovanje riža Pridelovanje riža Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Pridelovanje sladkornega trsa Pridelovanje sladkornega trsa […]

preberi več

Ali so davčne blagajne že obvezne?

Ne. Davčne blagajne se bodo po ZDavPR začele uporabljati 2. januarja 2016. Za zavezance, ki se bodo v prehodnem obdobju 2 let odločili, da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov, bo uporaba davčnih blagajn obvezna s 1. januarjem 2018. Piše: http://www.fu.gov.si/

preberi več

Kdo bo po ZDavPR zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov?

Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je vsaka oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki mora izdati račun pri gotovinskem poslovanju za dobavo blaga ali storitev, opravljeno na ozemlju Slovenije, saj praviloma velja, da v primerih, ko je kraj obdavčitve Slovenija, veljajo slovenski predpisi glede obveznosti izdaje […]

preberi več

Ali ZDavPR upošteva razlike med zavezanci?

V ZDavPR je upoštevano načelo sorazmernosti določanju novih obveznosti za zavezance tako, da lahko ti v prehodnem obdobju dveh let samostojno odločajo o načinu izdaje računov gotovinskem poslovanju. Zavezancem oziroma njihovim poslovnim enotam z manjšim obsegom gotovinskega poslovanja je omogočen poenostavljen način izdaje in potrjevanja računov davčnem organu, ki je zanje stroškovno ugodnejši, vendar zahteva […]

preberi več

Ali v Sloveniji obstajajo izjeme iz zavezanosti postopka potrjevanja računa?

Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov. Torej tisti, ki jim ni treba: izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali voditi poslovnih knjig in evidenc […]

preberi več

Stroški bodo odvisni od opreme, ki jo zavezanec že ima

Kdo ne bo imel izdatkov? Po najnovejših ocenah ministrstva za finance bodo imeli zavezanci, ki za izdajanje računov že zdaj uporabljajo tako imenovane virtualne  davčne blagajne − torej elektronske naprave s programi, ki zagotavljajo sledi o posegih v podatke o prometu − ob uveljavitvi novega sistema od deset do 30 evrov stroškov.  zavezancu, ki bo […]

preberi več

Kako se FURS pripravlja na uvedbo sistema davčnih blagajn?

Na Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) se na uvedbo davčnih blagajn zelo intenzivno pripravljamo že več mesecev. Z Ministrstvom za finance smo aktivno sodelovali pri pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov. Ves čas intenzivno sodelujemo tudi z zbornicami in ostalimi deležniki. Vzporedno tečejo tudi vse aktivnosti za samo implementacijo zakonodaje. Glede na predvideno časovnico […]

preberi več

Ali so že sprejeti in objavljeni podzakonski predpisi?

Da. Iz ZDavPR izhaja, da mora minister izdati podzakonski predpis najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi zakona. Zakon je začel veljati 1. avgusta 2015. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil objavljen v Uradnem listu št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015. Piše: http://www.fu.gov.si/

preberi več

Kaj ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?

Pravilnik določa: tehnične zahteve za elektronsko poslovanje vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila (šesti odstavek 4. člena ZDavPR ter 2. in 3. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov); način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa – EOR (osmi odstavek 5. člena ZDavPR in 4. člen Pravilnika o […]

preberi več

Ali bo moral zavezanec za davčno blagajno dobiti uporabniško ime, certifikat ali kaj podobnega, ki ga bo uporabljal ob priklopu na sistem? Kaj je namensko digitalno potrdilo?

Zavezanec bo moral pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo. Za izvajanje postopka potrjevanja računov zavezanec uporabi namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac, ki vsebuje naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu. Navedena namenska digitalna potrdila se izdajajo po standardu X.509V3 v […]

preberi več

Uvedba davčne blagajne – obveznosti za kupce

Uvedba davčne blagajne prinaša določene obveznosti tudi za kupce. Ti bodo morali namreč račun obvezno prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Na to dolžnost bodo kupce opozarjale tudi obvestila zelene barve, ki bodo morala biti izobešena v poslovnem prostoru na vidnem mestu.    

preberi več

Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino?

»Plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila. »Račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, […]

preberi več